Methode & interpretatie

Interpretatie van de prognoses

Helaas bestaat er geen kristallen bol die de bevolkingsontwikkelingen tot op de persoon nauwkeurig voorspelt. De prognoses zijn gebaseerd op rekenkundige modellen, waarbij bepaalde uitgangspunten gehanteerd worden. Op basis van de gehanteerde uitgangspunten zijn de gepresenteerde prognoses de meest realistische scenario’s voor de toekomstige ontwikkelingen.

Onzekerheden
Progneff genereert prognoses op een laag geografisch schaalniveau. Binnen Progneff zijn zelfs voor het merendeel van de thema’s prognoses beschikbaar op binnengemeentelijk niveau. Hierin onderscheidt Progneff zich van de meeste andere prognosemodellen. Bij de interpretatie van de prognoseresultaten op binnengemeentelijk niveau is het echter wel belangrijk om te weten dat de kwaliteit van de prognoses lager is dan op de hogere schaalniveaus en dat naarmate de tijdshorizon verder in de toekomst ligt, de prognoses met meer onzekerheden zijn omgeven.

Plancapaciteiten (sloop- en woningbouwprogramma's)
Met name aan de binnengemeentelijke prognoses (op kern-, wijk- en buurtniveau) kleven enkele ‘mitsen en maren’. Bij de interpretatie van de prognoses en het bepalen van de toekomstige plancapaciteiten dient hiermee rekening gehouden te worden. Zo wordt er in het binnengemeentelijke prognosemodel (bewust) geen rekening gehouden met sloop- en woningbouwplannen. De reden hiervoor is dat de prognoses binnen Progneff juist een tool zijn om de huidige plannen tegen het licht te houden en verder te optimaliseren. Toekomstige nieuwbouwprojecten hebben echter invloed op de binnengemeentelijke migratiestromen, zodat deze zullen afwijken van de veronderstelde migratiestromen in de prognoses.

Migratie
Verder wordt er ook geen rekening gehouden met de toekomstige binnengemeentelijke migratiestromen die, als gevolg van de toekomstige demografische ontwikkelingen, kunnen afwijken van de huidige stromen. In buurten, wijken en kernen met een bovengemiddelde aantrekkingskracht op basis van woningprijzen, woonkwaliteit en leefomgeving zal een afname van de bevolking waarschijnlijk gecompenseerd worden door een grotere binnenkomende migratiestroom. De omvang van deze ontwikkeling is echter nog niet met behulp van kwantitatieve veronderstellingen in beeld te brengen.

Wilt u meer weten?
In dit bestand wordt dieper ingegaan op de interpretatie van de binnengemeentelijke prognoses.