Methode & interpretatie

Methodologische verantwoording

Bevolkingsprognose
De gemiddelde ontwikkeling van geboorte (vruchtbaarheid), sterfte (sterftekans) en binnenlands en buitenlands migratiesaldo naar leeftijd en geslacht is per gemeente het vertrekpunt van de prognose. Er wordt bij de prognose dus gebruik gemaakt van veel gemeentespecifieke informatie. De toekomstige veranderingen van vruchtbaarheid en sterftekans worden voornamelijk bepaald op basis van de landelijke ontwikkelingen volgens de laatste CBS-prognose.

Migratie en beleid
Het binnenlands en buitenlands migratiesaldo worden bepaald door middel van een trendanalyse, waarbij de ontwikkeling tot nu toe en de relatie tussen het landelijke en regionale migratiesaldo centraal staan. Het binnenlands en buitenlands migratiesaldo zijn dus niet gekoppeld aan de woningbouwplannen van de gemeente waardoor een beleidsneutrale prognose gemaakt wordt. Met alternatieve veronderstellingen, gebaseerd op veronderstelde gevolgen van beleid kunnen alternatieve beleidsprognoses gemaakt worden. De prognose sluit aan op de actuele ontwikkelingen van het binnenlands en buitenlands migratiesaldo en tendeert naar de veronderstellingen voor de ontwikkeling op langere termijn. De prognose is dus ook bruikbaar voor de korte termijn.

Op buurt- en wijkniveau
Binnen Progneff is het binnengemeentelijke bevolkingsprognosemodel zodanig opgezet dat er zowel rekening wordt gehouden met de binnengemeentelijke migratiestromen (in hoeverre deze uit de historische tijdreeksen gefilterd kunnen worden) en de huidige leeftijdsopbouw van een buurt of wijk. De toekomstige verandering van vruchtbaarheid en sterftekans en de ontwikkeling van het migratiesaldo van de totale bevolking worden ingebracht door de uitkomst van de som van de buurten/wijken te relateren aan de uitkomst van de eerder gemaakte prognose op gemeentelijk niveau.

Particuliere huishoudens
De bevolkingsprognose ligt ten grondslag aan de prognose van de ontwikkeling van het aantal en soort particuliere huishoudens (met als kenmerk de leeftijd van de referentiepersoon huishouden), waarbij de huishoudensverdunning ten gevolge van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke (verklarende) factor vormt.

Woningbehoefte
De ontwikkeling volgens de huishoudensprognose in combinatie met de huidige realisatiegegevens van de woningvoorraad, liggen vervolgens ten grondslag aan de woningvoorraadprognose. Het betreft daarbij een kwantitatieve prognose van de woningbehoefte naar de leeftijd van de referentiepersoon huishouden.

Wilt u meer weten?
In dit document vind u een uitgebreide beschrijving van de methodiek van Progneff 2016.